Unicode character U+034E
 

  ͎
   
Name Combining Upwards Arrow Below
Chart Combining Diacritical Marks  Open in a new window...
Decimal 846
Hexadecimal U+034E

 

:: close